Opbrengsten

Opbrengsten voor beroeps- en onderwijspraktijk

Het project zal uiteenlopende resultaten opleveren voor de beroeps- en onderwijspraktijk.

Opbrengsten onderzoekslijnen 1 en 2

Dit onderzoek zal op de eerste plaats kennis, methodieken en instrumenten opleveren die ondersteunend zijn naar het pedagogische handelen van onderwijs- en zorgprofessionals met het oog op duurzame ontwikkeling van kinderen met uiteenlopende onderwijs- en zorgbehoeften. Concreet gaat het dan om de volgende producten:

• Een toolbox met een of meerdere instrumenten om pedagogische sensitiviteit en duurzame ontwikkeling in kaart te brengen (fase 1)

• Een overzicht van bruikbare en veelbelovende methodieken om pedagogische sensitiviteit te ontwikkelen (fase 1)

• Tenminste 2 methodiekbeschrijvingen pedagogische sensitiviteit (fase 2)

• Een beschrijving van kritische succes/prestatie-indicatoren pedagogische sensitiviteit voor de onderwijspraktijk (fase 2)

• Een handleiding voor integratie van methodieken pedagogische sensitiviteit in basisscholen en onderwijszorginstellingen, de regio-academie van SWV 41-07 en de Auris-academie (beroepspraktijk) (fase 2)

• Een handleiding voor integratie van inzichten over pedagogische sensitiviteit in onderwijscurricula van bachelor- en masteropleidingen van hogescholen en universiteiten (onderwijspraktijk) (fase 2)

• Drie artikelen vaktijdschrift (fase 2)

• Rapport 0-meting pedagogische sensitiviteit en meervoudige ontwikkeling (fase 2)

• Rapport meta-analyse pedagogische sensitiviteit met overzicht van effectief gebleken methodieken voor ontwikkeling pedagogische sensitiviteit (fase 3)

• Artikel vaktijdschrift effectief gebleken methodieken (fase 3)

• Rapport meta-analyse pedagogische sensitiviteit in relatie tot meervoudige ontwikkeling van kinderen (fase 4)

• Wetenschappelijk artikel over relatie pedagogische sensitiviteit en meervoudige ontwikkeling kinderen (fase 4)

• Wetenschappelijk artikel practice-based evidence methodieken ter ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit (fase 4)

• Tenminste 2 workshops rondom methodieken ontwikkeling pedagogische sensitiviteit (fase 4)

• Bijdrage(n) aan de website Leraar 24

 

Opbrengsten onderzoekslijn 3

Op de tweede plaats zal het onderzoek kennis opleveren van (condities voor) normatief-reflexieve leerprocessen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling van scholen en instellingen. Er worden inzichten opgedaan met betrekking tot collectief leren en praktijkontwikkeling in COP’s en de rol van onderzoek en de kritische dialoog daarin. Concreet gaat het dan om de volgende producten:

• Een handleiding voor het opzetten en begeleiden van COP’s in scholen en instellingen die zich richten op normatief-reflexieve leerprocessen en daarbij gebruik maken van de kritische dialoog (fase 2)

• Handleiding ‘kritische dialoog’ voor inbedding van de werkwijze in de bachelor- en masteropleidingen van universiteiten en hogescholen (Pabo, WOSO), de regio-academie SWV 41-07 en de Auris-academie (fase 2)

• Een handleiding voor het integreren van de kritische dialoog in onderwijscurricula van bachelor- en masteropleidingen van hogescholen en universiteiten, in het bijzonder educatieve en sociale faculteiten, de regio-academie van SWV 41-07 en de Auris-academie (fase 2)

• Een postmaster aanbod ‘De Onderzoekende Professional’ (fase 2)

• Een artikel in een vaktijdschrift over COP’s (fase 2)

• Een overzicht bevorderende en belemmerende factoren en leerprocessen in duurzame ontwikkeling scholen (fase 3)

• Artikel vaktijdschrift duurzame ontwikkeling in scholen (fase 4)

• Wetenschappelijk artikel normatief-reflexieve leerprocessen in duurzame ontwikkeling scholen (fase 4)

• Cursus ‘kritische dialoog’ voor de beroepspraktijk (fase 4)

• Bijdrage(n) aan de website Leraar 24

 

Wetenschappelijke opbrengsten

De wetenschappelijke opbrengsten van het project komen voort uit het innovatieve karakter van dit onderzoek, dat drieledig is.

1. De professional en professionele relatie wordt gethematiseerd als een belangrijke bepalende factor voor de duurzame ontwikkeling van kinderen. Het impliciete en dynamische karakter van pedagogische sensitiviteit zal worden onderzocht met behulp van narratieve methoden, inclusief niet-verbaal/talige methoden, zoals foto’s, tekeningen, performance. Dit zal een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke theorievorming rondom het concept ‘pedagogische sensitiviteit’ en resulteren in een (internationale) wetenschappelijke publicatie en presentatie op een conferentie.

2. Het opbrengstgericht werken in het onderwijs wordt verbreed zodat de duurzame ontwikkeling van kinderen in kaart kan worden gebracht. In dit project zal dit concept geoperationaliseerd worden voor onderzoek en zal de relatie met de ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit van professionals worden onderzocht. Dit zal resulteren in een (internationale) wetenschappelijke publicatie en twee conferentie-presentaties.

3. In dit project is onderzoek een instrument om ‘bottom-up’ vorm te geven aan de onderwijsvernieuwing en cultuurverandering die Passend Onderwijs vereist. De bevindingen met het werken in COP’s en de normatief-reflexieve leerprocessen die daarin plaatsvinden zullen worden gepresenteerd op een wetenschappelijke conferentie en er zal tevens een wetenschappelijke publicatie uit voortkomen.