Projectbeschrijving

Doelstelling van het project

Het project dient te worden gezien in het licht van de actuele beleidsontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs[1] en de consequenties daarvan voor de inrichting van het onderwijs. Doelstelling van het project is om de kwaliteit van het pedagogische handelen te versterken met het oog op de duurzame ontwikkeling van kinderen. Dit vindt primair plaats door kennis te ontwikkelen over de ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit van professionals werkzaam in het onderwijs en de speciale onderwijszorg (onderzoekslijn 1). Daarbij willen we echter ook onderzoeken of pedagogisch sensitief handelen een positieve relatie laat zien met opbrengsten voor kinderen in termen van hun duurzame ontwikkeling (onderzoekslijn 2). Deze kennisontwikkeling vindt plaats in een Communities of Practice bestaande uit professionals, leerlingen, ouders, schoolleiding en onderzoekers van universiteiten en HBO-instellingen. Door te werken met een community of practice wordt de normatief-reflexieve ontwikkeling van scholen en instellingen nagestreefd. De leer- en veranderprocessen die plaatsvinden in de community en hun omgeving maken eveneens deel uit van dit onderzoek (onderzoekslijn 3).

Opzet van het project

Doelstelling

 

Binnen het project worden deelprojecten uitgevoerd door leerkracht-onderzoekers. Deze deelprojecten worden op scholen uitgevoerd en leveren de basis voor de onderzoekslijnen.

De onderzoekslijnen en deelprojecten in de school

Knipsel9